FANDOM


Αριμασποί

Arimaspians, Arimaspi


Maps-Asia-Ptolemy-01-goog

Αρχαία Ασία Σκυθία Σηρική.

Maps-Herodotus-goog

Χάρτης της Οικουμένης σύμφωνα με τον Ηρόδοτο.

- Ιστορικός λαός της Βόρειας και Ανατολικής Ασίας.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Αριμασποί" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις " "

ΕισαγωγήEdit

Θεωρούνταν μονόφθαλμοι και ήταν αυτοί στις μυθικές διηγήσεις που έπαιρναν τον χρυσό από τους Γρύπες.

Οι Αριμασποί ήταν έθνος Σκυθικής προέλευσης.[1] Οι Αριμασποί ήταν πολεμικοί,[2] μονόφθαλμοι,[3] [4] ξανθοί, και είχαν την κόμη τους δεμένη με χρυσό.

Ο Διονύσιος ο Περιηγητής κατονομάζει τους Αριμασπούς ως πλούσιους και κατόχους κοιτασμάτων χρυσού. Οι Γρύπες μάλιστα αναφέρει τρέφονταν με αυτό το χρυσό.[5] Το όνομά τους όπως αναφέρει και ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, είναι σκυθικό και σημαίνει μονόφθαλμος.[6] Έσωσαν το καράβι των Αργοναυτών από μια χειμερινή τρικυμία, για αυτό και αυτοί τους ονόμασαν ευεργέτες.

Κατά μία άλλη εκδοχή, έσωσαν το στρατό του Κύρου από σίγουρο θάνατο λόγω έλλειψης τροφίμων.

Ο Παυσανίας αναφέρεται στους Αριμασπούς στα «Ἀττικά» του.

Σε μία από τις αναφορές του παραδίδει ότι από αυτούς διέρχονται πρώτα τα θεία δώρα των Υπερβορείων, που τα μεταφέρουν στους Ισσηδόνες, μετά στους Σκύθες και από αυτούς στους Έλληνες.[7]

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρει ο Ηρόδοτος (Ηρόδοτος 4, 27) το όνομά τους συσχετίζεται παρετυμολογικά με δύο λέξεις της Σκυθικής γλώσσας, ήτοι της λέξης άριμα = ένα και σπου = οφθαλμό, άρα οι μονόφθαλμοι, όπως οι Κύκλωπες.

Θεωρείται ότι οι Αριμασποί, που ήταν λαός πολεμοχαρής και που εξέτρεφαν πολλούς ίππους, βόες και πρόβατα, κατοικούσαν πέραν της Σκυθίας, υψηλότερα από τους Ισσηδόνες και χαμηλότερα από τους Υπερβορείους (ταυτίζονται με τους Σήρες).

Σύμφωνα με το μύθο, λοιπόν, οι Γρύπες (ταυτίζονται με τους Ουιγούρους Τούρκους) ήταν θησαυροφύλακες. Οι πτερωτοί Γρύπες που ζούσαν βορειότερα, φύλαγαν τις τεράστιες ποσότητες χρυσού που υπήρχε στην χώρα τους (στην στέπα Taklamakan).

Οι Αριμασποί, οι πολύ ικανοί ιππείς, δεν πολεμούσαν μόνο με τους Γρύπες για την πολύτιμη ύλη που φρουρούσαν, αλλά και με τους Σκύθες.

Τελικά εξαναγκαζόμενοι σε μετανάστευση, έδιωξαν τους Ισσηδόνες από τη Χώρα τους, αυτοί τους Σκύθες και οι Σκύθες τους Κιμμερίους.

"[4.13.1] Ο Αριστέας πάλι, ο γιος του Καϋστροβίου από την Προκόννησο, γράφοντας το επικό του ποίημα, αναφέρει ότι έφθασε στη χώρα των Ισσηδόνων, σε κατάσταση Απολλώνειας έκστασης, και ότι πέραν από τους Ισσηδόνες κατοικούν άνθρωποι μονόφθαλμοι, οι Αριμασποί, και πέραν από αυτούς οι Γρύπες οι χρυσοφύλακες, και βορειότερα από αυτούς οι Υπερβόρειοι, που φθάνουν ως τη θάλασσα. [4.13.2] Λοιπόν, όλοι αυτοί, με εξαίρεση τους Υπερβορείους, πρώτα οι Αριμασποί και ύστερα όλοι οι άλλοι, πατούσαν τη γη των γειτόνων τους, και έτσι οι Αριμασποί έδιωξαν με τη βία τους Ισσηδόνες από τη χώρα τους, οι Ισσηδόνες τους Σκύθες, και οι Κιμμέριοι, που κατοικούσαν στις ακτές της νότιας θάλασσας, ωθούμενοι από τους Σκύθες εγκατέλειψαν τη χώρα τους." (~ Ηροδότου Ιστορίαι)

ΥποσημειώσειςEdit

  1. «Ὅτι ἔθνος Σκυθικὸν οἱ Ἀριμασποὶ» Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Εὐσταθίου Παρεκβολαί, 31.1
  2. «ἵνα παῖδες ἀρειμανέων Ἀριμασπῶν» Διονύσιος ο Περιηγητής, Οἰκουμένης Περιήγησις, 31
  3. «τοὺς Ἀριμάσπας δὲ τούτους οὐχὶ δύο τοὺς ὀφθαλμούς, ἀλλ´ ἕνα ἕκαστον ἔχειν φασίν.» Διονύσιος ο Περιηγητής, Παράφρασις των του Διονυσίου Ἰξευτικῶν/Λόγος Α', 2.4
  4. «εἶναι δὲ Ἀριμασποὺς μὲν ἄνδρας μονοφθάλμους πάντας ἐκ γενετῆς» Παυσανίας, Ἀττικά 24.6.5
  5. «ἐπεὶ μηδὲν ὑπὲρ γρυπῶν σαφὲς ἔστιν εἰπεῖν, οὕς φασιν ἐν τοῖς τῶν πλουσίων Ἀριμασπῶν ἕλεσι τρεφομένους χρυσὸν ἐκ τῆς γῆς ἀγείρειν ὀρύσσοντας·» Διονύσιος ο Περιηγητής, Παράφρασις των του Διονυσίου Ἰξευτικῶν/Λόγος Α', 1.2.2
  6. «ἀρί μὲν γὰρ τὸ ἓν Σκυθιστὶ, μασπὸς δὲ ὁ ὀφθαλμός.»Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Εὐσταθίου Παρεκβολαί, 31.15
  7. «ἐν δὲ Πρασιεῦσιν Ἀπόλλωνός ἐστι ναός· ἐνταῦθα τὰς Ὑπερβορέων ἀπαρχὰς ἰέναι λέγεται, παραδιδόναι δὲ αὐτὰς Ὑπερβορέους μὲν Ἀριμασποῖς, Ἀριμασποὺς δ´ Ἰσσηδόσι, παρὰ δὲ τούτων Σκύθας ἐς Σινώπην κομίζειν, ἐντεῦθεν δὲ φέρεσθαι διὰ Ἑλλήνων ἐς Πρασιάς» Παυσανίας, Ἀττικά, 31.2.1

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki