FANDOM


Παίονες

Paeonians,


Maps-Paeonia-01-goog.jpg

Παιονία.

Maps-Paeonia-02-goog.png

Παιονία.

Maps-Paeonia-03-goog.jpg

Παιονία.

Maps-Paeonia-04-goog.jpg

Παιονία.

Ιστορικός λαός της Βαλκανικής Χερσονήσου.

ΕτυμολογίαEdit

Ikl.jpg Βαλκανική Ikl.jpg
Ιστορική Διαίρεση
Βόρεια Βαλκανική
Pannonia
Παννονοί
Libyrnia
Λιβυρνοί
Dalmatia
Δαλματοί

Dacia
Δάκες
Mysia
Μυσοί
Pontus
Πόντιοι
Νότια Βαλκανική
Illyria
Ιλλυριοί
Paeonia
Παίονες
Thrace
Θράκες
Hellas
Έλληνες


Η ονομασία "Παίονες" σχετίζεται, ενδεχομένως, ετυμολογικά με τις ονομασίες: Παναίοι Θράκες και Παννόνιοι:

Γενικά, μπορεί να υποτεθεί, ότι το όνομα "Παίονες" αποτελεί παράγωγο της ονομασίας ενός πρόγονου λαού η οποία, μεταγενέστερα, αποδόθηκε με τις ετυμολογικές ρίζες:

και ακόμη:

ΙστορίαEdit

Αναφορά ΚουρτίδηEdit

Ο σύγχρονος ιστορικός Κουρτίδης αναφέρει για αυτόν τον λαό.

Οι Παίονες κατοικούσαν την εξ αυτών ονομασθείσαν Παιονίαν, κειμένην προς βορράν της λίμνης της Δοϊράνης, ένθεν και ένθεν του Αξιού ποταμού, ήτις δια τούτο εκαλείτο και Αμφαξίτις. Προς βορράν η Παιονία συνώρευε προς την Δαρδανίαν και τους Αρδιαίους Θράκας. Επεξετείνοντο όμως οι Παίονες μέχρι της Πρασιάδος λίμνης και πέραν αυτής, πέραν του Στρυμόνος μέχρι του Παγγαίου.

  • Ο Όμηρος εγνώριζε την Παιονίαν, την αποκαλεί δε γονιμωτάτην.
  • Ο δε Στράβων, όστις εγνώρισε λεπτομερώς αυτήν, λέγει ότι ολόκληρος η Παιονία είνε χώρα υψηλή.

Κατά την αρχαιότητα διάσημοι ήσαν οι ταύροι της Παιονίας, οίτινες ήσαν δασείς όχι μόνον εις το άλλο σώμα, αλλά και εις το στέρνον και το γένειον.

Κατά την γνώμην ιστορικών τινών οι Παίονες ήσαν Μακεδονική φυλή, ο Στράβων όμως τους θεωρεί Θράκας, προσθέτει δε, ότι τους Παίονας άλλοι μεν τους θεωρούν ως αποίκους των Φρυγών, άλλοι δε ως αρχηγέτας αυτών και ότι η Παιονία εις παλαιάν εποχήν είχεν εκταθή μέχρι της Πελαγονίας και της Πιερίας και ότι οι Παίονες είχον καταλάβει μέγα μέρος της σημερινής νοτίας Μακεδονίας, την Κρηστωνίδα, ολόκληρον την Μυγδονίαν και ένα μέρος της χώρας των νοτίων Αγριάνων μέχρι του Παγγαίου.

Οι Παίονες ήσαν ισχυροτάτη Θρακική φυλή, είχον δε εκστρατεύσει και μέχρι της πόλεως Περίνθου και έκαμνον πάντοτε συχνοτάτας επιδρομάς προ πάντων κατά των Μακεδονικών φυλών. Απετελούντο δε οι Παίονες γενικώς από πολλάς φυλάς, αι οποίαι ήσαν γνωσταί υπό το όνομα Παίονες, Σιροπαίονες, Γρααίοι ή Λαιαίοι, Παιόπλαι, Παναίοι. Εις τούτους πρέπει να προστεθούν και οι ανωνύμως κατοικούντες μέχρι της Πρασιάδος λίμνης.

Η Παιονία κατά τον Ηρόδοτον ήτο χώρα πεπολισμένη, δηλαδή οι Παίονες κατοικούσαν εις πόλεις και χωρία έχοντες ανάλογον αστικόν πολιτισμόν.

Εις την κατά της Ελλάδος εκστρατείαν έλαβον μέρος μετά του Ξέρξου πλείστα εκ των Θρακικών εθνών, άλλα μεν ως υποτεταγμένα εις αυτόν, άλλα δε ως εθελονταί. Και πλοία μεν αι εις την Θράκην Ελληνικαί αποικίαι και νήσοι της Θράκης έδοσαν εκατόν είκοσιν, άνδρας δε επ' αυτών είκοσι τέσσαρας χιλιάδας, Πεζικόν δε έδοσαν οι Παίονες, οι Βρύγες και οι Πίερες και όσοι άλλοι εκ των άλλων Θρακών κατοικούσαν την παραλίαν.

Ο Ηρόδοτος διηγείται, ότι κατά διαταγήν του Δαρείου ο στρατηγός Μεγάβαζος εσήκωσε τους Παίονας από τα μέρη των δια το εξής περίεργον γεγονός. Ο Πίγρης και ο Μαντύης, αμφότεροι Παίονες, θέλοντες να γίνουν τύραννοι των Παιόνων, μετέβησαν εις τας Σάρδεις, όταν ήτο εκεί ο Δαρείος Α', φέροντες μαζί των και μίαν αδελφήν, ωραίαν και υψηλόσωμον. Εκεί ενδύσαντες την αδελφήν των με τα καλλίτερα φορέματα την έστειλαν να φέρη ύδωρ με το αγγείον επί κεφαλής, σύρουσαν τον ίππον με τον χαλινόν δεμένον εις τον βραχίονα και με τα χέργια να κλώθη λίνον εις άδρακτον. Ο Δαρείος από περιέργειαν έστειλε να την παρακολουθήσουν και αυτή, αφού επότισε τον ίππον της, εγέμισε το αγγείον και επέρασε από τον ίδιον δρόμον φέρουσα το αγγείον επάνω εις την κεφαλήν της, σύρουσα τον ίππον από τον χαλινόν με τον βραχίονα και στρέφουσα την άδρακτον.

Κατά διαταγήν του Δαρείου την έφεραν ενώπιόν του, οι δε αδελφοί της έμειναν ολίγον οπίσω και τότε επληροφορήθη ότι ήσαν Παίονες και που ευρίσκετο η Παιονία. Ο Δαρείος τους ηρώτησεν, αν όλαι αι γυναίκες εις την Παιονίαν είνε τόσον εργατικαί, και οι νέοι απήντησαν ότι είνε. Κατά διαταγήν λοιπόν του Δαρείου ο Μεγάβαζος εκστρατεύσας κατά των Παιόνων εκυρίευσε τας πόλεις των και εξ αυτών μετέφερεν εις την Ασίαν τους Παιόπλας, τους Σιροπαίονας και τους Πράσιους, κατοικούντας μέχρι της Πρασιάδος λίμνης.

Και κατ' αρχάς μεν τους έφερον εις τας Σάρδεις, εκείθεν όμως τους εγκατέστησαν εις ιδιαίτερον τόπον της Φρυγίας, όπου ο Αρισταγόρας δι' εμπίστου απεσταλμένου τους ειδοποίησεν, αν θέλουν να επιστρέψουν εις την πατρίδα των, να φροντίσουν μόνοι των να καταβούν εις την παραλίαν και δια τα κατόπιν θα φροντίση αυτός. Ταύτα ακούσαντες οι Παίονες εχάρησαν πάρα πολύ και λαβόντες τα γυναικόπαιδα των έφθασαν εις την παραλίαν. Μερικοί όμως εφοβήθησαν και έμειναν εκεί. Οι φυγάδες μετεφέρθησαν με πλοία εις την Χίον, όπου τους κατεδίωξε το Περσικόν ιππικόν, δεν ειμπόρεσε όμως να τους φθάσει και τους εμήνυσαν να επιστρέψουν εις την Φρυγίαν. Αυτοί όμως δεν παρεδέχθησαν, αλλ' από την Χίον μεν οι Χίοι τους έφερον εις την Λέσβον, οι δε Λέσβιοι εις τον Δορίσκον παρά τας εκβολάς του Έβρου και εκείθεν πεζή έφθασαν εις την Παιονίαν.

Το γεγονός τούτο αναφέρεται υπό άλλων νεωτέρων συγγραφέων εντελώς παραμορφωμένον, ως συμβάν επί Αλυάττου, βασιλέως των Λυδών, με Θράκας καταγομένους εκ Μυσίας της Θράκης και ότι εκείθεν έλαβε τους Θράκας με την συγκατάθεσιν του βασιλέως αυτών Κότυος, πρός τον οποίον ο βασιλεύς των Λυδών έστειλε προηγουμένως πρεσβείαν.

Οι Παίονες ως πολεμικός λαός παρείχον διαρκώς ενοχλήσεις εις τους Μακεδόνας. Κατοικούντες πλησίον αυτών έκαμνον συχνάς λεηλασίας εις τας Μακεδονικάς επαρχίας περιφρονούντες αυτούς. Πλην ο Φίλιππος, πριν επιχείρηση την εκστρατείαν του κατά της Ελλάδος και την μελετηθείσαν υπ' αυτού εκστρατείαν κατά του βασιλέως των Περσών, επεχείρησε προηγουμένως να καταλύση τα ισχυρά βασίλεια των Ιλλυριών, των Σκυθών, των Θρακών και των Παιόνων.

Διαπραγματευθείς όμως με τους Παίονας, άλλους μεν εξ αυτών διέφθειρε με δωρεάς, άλλους δε καταπείσας με διαφόρους υποσχέσεις ευεργεσιών κατώρθωσε προς το παρόν να ειρηνεύση με αυτούς και να ησυχάσουν. Και ο Αλέξανδρος επίσης, αφού κατέστειλε τας εν Ελλάδι ταραχάς, εξεστράτευσε κατά των Παιόνων, οι οποίοι είχον δείξει διαθέσεις να στασιάσουν κατά της Μακεδονικής επικυριαρχίας.

Ταύτα δε συνέβαιναν μεταξύ Παιόνων και Μακεδόνων ακριβώς κατά την εποχήν, καθ' ήν είχεν αρχίσει να εισέρχεται εις το οξύτερον στάδιον η μεταξύ Αθηναίων και Φιλίππου πολιτική αντίθεσις.

Ο Ισοκράτης αναφέρει ότι ο Φίλιππος καθυπέταξε τους Παίονας και τους κατέστησεν υπηκόους του. Επίσης δε κατέστησε δεσπότας της Θράκης τους φιλικώς προς αυτόν διακειμένους δυνάστας .

Ο δε Δημοσθένης κατ' αντίθεσιν αυτού εξωθών τους Αθηναίους εις αιματηράν ρήξιν μετά του Φιλίππου εκθέτει τους κινδύνους της πόλεως από τον ακάθεκτον Μακεδόνα, όστις εξηνάγκασε τους Παίονας να υποταχθούν ή να συμμαχήσουν μετ' αυτού, ενώ προηγουμένως ήσαν ελεύθεροι και σύμμαχοι των Αθηναίων. Με πικρίαν δε υπενθυμίζει εις τους ραστωνεύοντας συμπολίτας του, ότι οι Παίονες και οι Θράκες θα επροτιμούσαν να είνε ελεύθεροι και αυτόνομοι, παρά δούλοι διότι αφ' ενός μεν δεν είνε συνηθισμένοι να είνε υπήκοοι άλλου τινός, αφ' ετέρου δε ο Φίλιππος φέρεται αλαζονικώς προς αυτούς 78.

Τοιουτοτρόπως κατεβλήθησαν οι Παίονες υπό των ισχυρότερων Μακεδόνων. Αργότερον όμως μετά τον θάνατον του Αλεξάνδρου οι Παίονες επανέκτησαν πάλιν την ανεξαρτησίαν των ή οπωσδήποτε ήσαν υποτελείς εις τους Μακεδόνας διατηρούντες τους βασιλείς και δυνάστας αυτών, εκ των οποίων εν γένει γνωστοί είνε οι εξής.

ΆγιςEdit

Ούτος ήτο σύγχρονος Φιλίππου του Μακεδόνος, ο οποίος πληροφορηθείς ότι ο Άγις απέθανεν, εθεώρησε κατάλληλον την περίστασιν να επιτεθεί εναντίον των Παιόνων.

Εκστρατεύσας λοιπόν στην Παιονία και νικήσας τους Παίονες εις μάχην κατά παράταξιν ηνάγκασε το έθνος τούτο να υποταχθεί εις τους Μακεδόνες.

Οι σπουδαιότεροι πόλεμοι του Φιλίππου κατά των Παιόνων και των Θρακών, ως και κατά των Ιλλυριών, έγιναν το 355 ή 354 π.Χ.

Άλλοι ΗγεμόνεςEdit

  • Αυδολέων, υιός του Πατράου, περί τα 315 - 286 π. Χ.

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης εις τι απόσπασμα του εικοστού βιβλίου του τον αποκαλεί Αυτολέοντα, όπερ καθ' ημάς φαίνεται λανθασμένον. Μάλλον είνε Αυδολέων, όπερ σημαίνει τον έχοντα φωνήν λέοντος, μεγαλόφωνον.

Ο Αυδολέων υπήρξε φίλος και σύμμαχος των Αθηναίων. Τον Αυδολέοντα εβοήθησεν ο Κάσσανδρος, εκ των διαδόχων του Αλεξάνδρου, πολεμούντα προς τους Αυταριάτας και αυτόν μεν έσωσεν από τον κίνδυνον, τους δε Ιλλυριούς Αυταριάτας με τα ακολουθούντα το στρατόπεδον γυναικόπαιδά των, περί τας είκοσι χιλιάδας, εγκατέστησεν εις το όρος Όρβηλον.

Τα νομίσματα αυτού φέρουν έμπροσθεν κεφαλήν Αθηνάς ή Διονύσου, όπισθεν δε ίππον ελεύθερον ή προτομήν ίππου, επιγραφήν δε έχουν ΑΥΔΟΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

  • Αρίστων, υιός και διάδοχος του Αυδολέοντος.
  • Δροπίων, περί τα 279 π.Χ. Υιός του Δέοντος, έγινε γνωστός εκ τινός αναθήματος, το οποίον έπεμψεν εις τους Δελφούς. Ήτο δε τούτο χάλκινη κεφαλή βίσωνος, ταύρου Παιονικού.

ΚαταγωγήEdit

Κατά δε το έτος 1877 ανεκαλύφθη εις την Ολυμπίαν επιγραφή επί τινός βάθρου ανδριάντος, μαρτυρούσα ότι ο ανδριάς εστήθη εκεί υπό του κοινού των Παιόνων προς τιμήν του βασιλέως των Δροπίωνος.

Το τοιούτον επετρέπετο μόνον εις τους αποδεδειγμένην έχοντας την Ελληνικήν καταγωγήν, διότι είνε γνωστόν, ότι εις τον εκ των Περσικών πολέμων καταστάντα γνωστόν βασιλέα Αλέξανδρον επετράπη υπό των Ελλανοδικών να αγωνισθή εις τους Ολυμπιακούς αγώνας, μόνον αφού απεδείχθη η Ελληνική καταγωγή του. Αλλά, καθώς και τα ονόματα των βασιλέων της Παιονίας φανερώνουν, οι βασιλείς των θα είχον ωρισμένως Ελληνικήν καταγωγήν, καθώς και οι Μακεδόνες βασιλείς.

Άλλως τε την ερμηνείαν του ζητήματος τούτου νομίζομεν, ότι μας την δίδει ο ίδιος περιηγητής Παυσανίας. Κατ' αυτόν ο Ενδυμίων εις την Αρκαδίαν, ο γνωστότατος εραστής της Σελήνης, είχε τρεις υιούς, τον Παίονα, τον Επειόν καί τον Αιτωλόν. Ο Ενδυμίων έθεσεν εις την Ολυμπίαν αγώνα δρόμου υπέρ της αρχής εις τα τέκνα του, ενίκησε δε και κατέλαβε την βασιλείαν ο Επειός. Ο Παίων τότε λυπηθείς δια την ήτταν του έφυγε πολύ μακράν και απ' αυτόν η άνωθεν του Αξιού χώρα ωνομάσθη Παιονία.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki