FANDOM


IV Αιγυπτιακή Δυναστεία

Egyptian Dynasty IV


Pyramids-01-goog

Αιγυπτιακές Πυραμίδες.

Rulers-Pharaoh-02-goog

Αρχαία Αίγυπτος
Ηγεμόνες Αρχαίας Αιγύπτου
>>Αρχαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 0α
Δυναστεία 0β
Δυναστεία 1η
Δυναστεία 2η
Δυναστεία 3η
Δυναστεία 4η
>>Παλαιο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 5η
Δυναστεία 6η
>>Πρώτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 7η
Δυναστεία 8η
Δυναστεία 9η
Δυναστεία 10η
>>Μεσο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 11η
Δυναστεία 12η
>>Δεύτερη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 13η
Δυναστεία 14η
Δυναστεία 15η
Δυναστεία 16η
Δυναστεία 17η
>>Νεο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 18η
Δυναστεία 19η
Δυναστεία 20η
>>Τρίτη Ενδιάμεση<<
Δυναστεία 21η
Δυναστεία 22η
Δυναστεία 23η
Δυναστεία 24η
>>Υστερο-Αιγυπτιακή<<
Δυναστεία 25η
Δυναστεία 26η
Δυναστεία 27η
Δυναστεία 28η
Δυναστεία 29η
Δυναστεία 30η
Δυναστεία 31η
Δυναστεία 32η
Δυναστεία 33η

Ακολουθούν οι αυτοκράτορες (φαραώ) της 4ης Αιγυπτιακής Δυναστείας (2575 - 2465), κατά χρονολογική σειρά.

ΕισαγωγήEdit

Ikl Ηγεμόνες Ikl
της Αιγύπτου
4η Δυναστεία 2575 - 2465
ο Ισχυρός
Se-neferu
Neb-Maat
2575 - 2551
ο Υπερόπτης
Me-djed
Khuphue
2551 - 2528
ο Σφετεριστής
Djed-ef-Re
Re-djed-ef
Kheper
2528 - 2520
o Δίκαιος
Weser-ib
Kha-f-Re ,
2520 - 2594
ο Αφανής
Ka-hor?,
Ba-ka-Re
2494 - 2490
Ka-khet,
Men-kau-Re
2490 - 2472
Shepses-khet
Shepses-kaf
2472 - 2467


Djed-ef-Ptah,
Ptah-djed-ef
2467 - 2465
Ονόματα Μανέθωνα
29 έτη
Σούφις Α'
ο Υπερόπτης
63 έτη
Σούφις Β'
66 έτη
63 έτη
25 έτη
22 έτη
Σεβέρχερις ,
7 έτη
9 έτη
Ονόματα Ηρόδοτου
ο Υπερόπτης
50 έτη
ο Σκληρός
56 έτη
ο Δίκαιος
ο Νομοθέτης
ο Τυφλός
Ονόματα Διόδωρου
ο Υπερόπτης
50 έτη
ο Αφανής
ο Σκληρός
56 έτη
ο Δίκαιος
Imperators (Αυτοκράτορες)

Μέμφις


Dating by Allen

Times of Dynasty IV constitute undoubtedly an age of Egyptian glory. The prosperity is authenticated by many monumental tombs-pyramids.

A founder of this dynasty owned enough means to build as much as three objects in that style. His successors created edifices on a breath-taking scale, already in antiquity they were called the Wonders of the World while many our contemporaries believe they are creations of alien civilizations. The economic policy of that period was in fact based on natural resources from mines and quarries as well as on building of temples and tombs. War and trade campaigns, led previously by pharaoh Snofru, gradually seem to loose their significance under his successors.


  • Neb-Maat ( = lord of harmony) or Se-neferu ( = he of beauty)

son of Huni and queen Meresankh I, Σένεφρις, (Σώρις), 2575 - 2551

Manethon gives to him 29 years.

The Turin Canon assigns to him 24 years but some scholars think that, following the so-called 24-fould counting, every 2 year, Snefru had ruled 48 years at least, at which point also his building activities.

- He made two expeditions to Nubia and Libya from where returned with thousands of cattle and slaves.

- He organized also oversea expedition to Lebanon for cedar, from where 40 ships loaded with the wood arrived back to Egypt.

Inscriptions of Wadi Maghara give evidence that the whole Sinai was at that time under Egyptian rule. It is believed that between his 12 and 15 year of rule for political reasons he moved his residence and royal necropolis north to Dahshur.


  • Me-djed ( = the one who strikes) or Khuphue (< Cheops) ( = protected by [Khnum]),

son of Sno-fru and queen Hetepheres I, Χέοψ, (Κηφεύς) (Χέμμις) (Σώφις Α') ο Σκαιός, 2551 - 2528

The Turin Canon records 23 years of rule and Manethon as many as 63 years.

Herodotus (as Diodorus) gives 50 years. He was the builder of the Great Pyramid at Giza.

His family connections are still under discussion. It is thought that Khufu came to the rule after death of his step-brother, unknown from name son of Snofru (Kanefer?).

- Traces of Khufu’s rule have been found at Bubastis, Tanis, Buto and Dendera, Koptos and Hierakonpolis.

- There were exploited also copper and turquoise mines at Synai (Wadi Maghara) and diorite mines near Abu Simbel.


  • Kheper ( = who is transformed) or Djed-ef-Re (or Re-djed-ef) ( = enduring like Ra),

son of Khuphue and his Libyan wife, Δέτεφρις, ( Χαβρύης), (Ρατοίσης), 2528 - 2520

The Turin Canon records 8 years of rule.

Manethon gives to him 25 years.

Djedefre was supposed to murder his own brother Kuaf (Kewab) and rule 8 years until dethroned.

Graffitos, in the eastern chamber, with boat by Khufu’s pyramid testify that Djedefre completed his father’s burial which argues with the theory of usurping the rule.


  • Weser-ib ( = Strong Of Heart ) or Kha-f-Re < Chephren) ( = appearing like Ra ),

son of Khuphue and queen Henutsen (or another of unknown name), Κάφρις, Χεφρήν, (Κεφρήν) (Σώφις Β') ο Δίκαιος, 2520 - 2594

The Turin Canon gives 20 years of rule (the data is to great extent damaged).

Manetho gives 56 (or 66) years. Herodotus (as Diodorus) gives 56 years.

He was builder of the Second Pyramid at Giza and, probably, of Sphinx.

- Extremely little is known about political activity of this ruler.

After Chephren’s death the rule was held probably by regent, Baka, son of Djedefre,

whereupon Mycerinus, son of Chephren ascended the throne.


  • Ka-hor?, or Ba-ka-Re,

eldest son of Djed-ef-Re, Βάκορις, (Βίχερις), 2494 - 2490

Manethon gives to him 22 years.

Some scholars (Stadelmann, Lehner) place the king Baka immediately after Khafre assigning to him a few years of rule.


  • Ka-khet, ( = the body of a bull), (or Men-kau-Re <

< Mycerinus ) ( = eternal like the souls of Ra),

son of Chephren and queen Khemerer-nebti I, hsb (and bhr) of Khemerernebti II, Μένχαρις, Μένκερις, (Μυκερίνος), (Μεγχερίνος), 2490 - 2472

Turin Canon assigns to him 18 (or 28) years of rule. Manethon gives him 63 years of rule.

Herodotus gives him <44 years of rule.

Apart from magnificent third pyramid of Giza we merely know anything of this ruler.

He was worshipped after his death as confirmed in decrees issued by Shepseskaf, Nemtiemsaf and Pepi II.  • Shepses-khet ( = whose body is noble) or Shepses-kaf

( = his soul is noble)

son of Mycerinus? and unknown queen, Σεψέσκαφις , (Σεβέρσκερις), 2472 - 2467

Turin Canon assigns to him a rule of 4 years while Manetho 7 years.

The king is also mentioned in Palermo Stone.

He completed the funerary complex of Mankaure, the last ruler of the dynasty.


  • unknown Horus name, Djed-ef-Ptah, (or Ptah-djed-ef)

< Thamphthis, ( = enduring like Phah),

son of Shepseskaf?, Δέτεφθις, ( Θάμφθις), 2467 - 2465

The Turin Canon assigns to him 2 years of rule, however his name did not survive until now.

Manethon gives him 9 years of rule.

Some scholars believe he was the last ruler of this dynasty.Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki